logo vriendenvanmeerzoo

Klachtenregeling Stichting Vrienden van MeerZoo

Reglement Klachten

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit regelement verstaat onder:

Artikel 2 Commissie
1. De klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 leden en een vervangend lid

2. Een plaatsvervangend lid treedt op in het geval niet voldoende leden beschikbaar zijn, om welke reden dan ook.

 1. De commissie beslist enkel met een meerderheid van stemmen.

 

Artikel 3 Verschoning

Een lid of plaatsvervangend lid neemt geen deel aan de behandeling van een klacht, indien hij van oordeel is dat zijn persoonlijke betrokkenheid een onafhankelijk oordeel in de weg staat.

Artikel 4 Geheimhouding

Leden en plaatsvervangende leden zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de uitoefening van hun taak ter kennis komt, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit de taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 5 Taken van de Commissie

 1. De Commissie heeft tot taak:
 2. Het behandelen van klachten die aan haar worden voorgelegd;
 3. Het registreren van klachten;
 4. De verslaglegging over haar werkzaamheden.

Artikel 6 Bevoegdheden van de Commissie

 1. De Commissie maakt van haar bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van haar taken nodig is.
 2. De Commissie is bevoegd de locatie te betreden, zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van een woning.
 3. De Commissie is bevoegd inlichtingen te vorderen en daartoe personen op te roepen voor de Commissie te verschijnen.
 4. De Commissie is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 7 Indienen en intrekken van een klacht

 1. Een klacht kan worden ingediend door een cliënt of door zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn nabestaanden of een natuurlijke persoon die een machtiging van de cliënt kan overleggen.
 2. Een klacht wordt schriftelijk ingediend. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
 3. de naam en het adres van de klager;
 4. de dagtekening;
 5. de naam en het adres van de beklaagde;
 6. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 7. De klager kan een klacht intrekken door schriftelijke mededeling daarvan aan de Commissie.

Artikel 8 Bijstand

 1. Een klager kan zich doen bijstaan door een gemachtigde.
 2. Een beklaagde kan zich doen bijstaan door een gemachtigde.

 

Artikel 9 Behandeling van de klacht - termijnen

 1. De Commissie bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de klacht schriftelijk.
 2. De Commissie zendt binnen twee weken na de ontvangst van de klacht een afschrift van de klacht aan de beklaagde.
 3. De Commissie beslist binnen zes weken na ontvangst van de klacht. De Commissie kan deze termijn verlengen, onder schriftelijke mededeling daarvan aan de klager en de beklaagde, met vermelding van redenen voor de verlenging en de termijn van de verlenging.
 4. De Commissie zendt haar schriftelijke beslissing binnen drie weken na het verstrijken van de termijn, als bedoeld in het derde lid, aan klager en aan beklaagde.

Artikel 10 Niet-ontvankelijkheid van de klacht

Een klacht is niet-ontvankelijk indien:

 1. het klaagschrift niet voldoet aan artikel 7, tweede lid. De klager wordt in de gelegenheid gesteld een verzuim te herstellen;
 2. de klacht een gelijke strekking heeft als een eerdere klacht van dezelfde klager, zonder dat nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd;
 3. de klacht vergezeld gaat van een aansprakelijkheidsstelling.