logo vriendenvanmeerzoo

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting vrienden van MeerZoo
Versie 01-11-2023 te Marknesse

Inleiding
Dierenpark Meerzoo is de plek in de noordoost polder waar mensen kunnen genieten van
verschillende diersoorten. Zo kun je een kijkje nemen bij de ara's, diverse zoogdieren, knaagdieren en
verschillende soorten vogels. Ook is er een reptielenruimte met verschillende soorten
reptielen. In de knaagdier hoek vind je wellicht je eigen huisdier! Natuurlijk zijn er
nog veel meer dieren te vinden in dierenpark Meerzoo dus kom gerust een kijkje nemen.
De stichting vrienden van Meerzoo is gericht op het aantrekken van vrijwilligers en stagiairs
ter behoeve van het houden, beheren en verzorgen van de dieren in het park. Daarnaast
richt de stichting zich op het onderhouden en aanpassen van de dierenverblijven.

1 Strategie

1.1 Kernprincipes en uitgangspunten
A. Statutaire doelstelling:
-het faciliteren van het houden, beheren en verzorgen van dieren in (het
dierenpark) Meerzoo te Marknesse, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de natuurlijke leefomgeving van de dieren;
-het geven van educatie in de ruimste zin des woord, waaronder met name
begrepen het verstrekken van informatie over de levenswijze van de dieren in het
dierenpark en natuurbehoud;
-het faciliteren van het houden van dieren die nuttig of belangrijk zijn voor een fok
of kweekprogramma, ten behoeve van soortbehoud;
-het mogelijk maken van het onderhouden en aanpassen van de diverse
verblijven, gebouwen en het park;
-het faciliteren van het beheren, verzorgen van afstand dieren met een permanent thuis in
(het dierenpark) Meerzoo
b. stichting vrienden van Meerzoo beoogt niet het maken van winst

1.2 Missie
De stichting vrienden van Meerzoo is gericht op het aantrekken van vrijwilligers en stagiairs
ter behoeve van het houden, beheren en verzorgen van de dieren in dierenpark Meerzoo.
Daarnaast richt de stichting zich op het onderhouden en aanpassen van de dierenverblijven.

1.3 Werkzaamheden
-het (doen) verzorgen van educatieve rondleidingen en lezingen, in het bijzonder
aan scholieren van diverse 'groen scholen';
-het meewerken aan stageprojecten en het bieden van stageplaatsen aan
scholieren;
-het (doen) organiseren van (educatieve) evenementen, activiteiten en/of
bijeenkomsten;
-het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoefte van de organisatie van
evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
-het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoefte van de dierverzorging,
(her) inrichting van de dierverblijven en het parkonderhoud;
-het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoefte van de verzorging van
afstandsdieren met een permanent thuis in het dierenpark Meerzoo;
-zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat
naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

2 Beleid

2.1 Werving van gelden
Stichting vrienden van Meerzoo is gestart met actieve fondsenwerving door middel van
Social Media en zo geheten crowdfunding. Daarnaast ontvangt de stichting ook goederen,
met name voer en bouwmateriaal, als sponsoring.

2.2 Besteding van gelden
Aanwezige fondsen en reserves worden besteed aan de verbetering van de verblijven in het
dierenpark. Daarnaast worden deze ook gebruikt voor vrijwilligersvergoedingen en als
onkostenvergoeding.
De goederen die gesponsord worden, worden geheel gebruikt voor de verzorging van de
dieren of voor het verbouwen van de verblijven.

2.3 Vermogen
-De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
-baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
-bijdragen, donaties en giften van hen, die met het doel van de stichting
symphatiseren;
-bijdragen, donaties en giften van hen in wier belang de stichting bezig is;
-subsidies;
-schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
-revenuen van het vermogen;
-alle overige bijdragen en inkomsten.

2.4 Beschikken over het vermogen
Beschrijving van de taakverdeling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur
-Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee personen.
-Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Ten hoogste twee van de voornoemde functies kunnen tegelijkertijd door één
bestuurslid worden uitgeoefend.
-Bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
-Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na
het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of
meer) opvolger(s). In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd
bestuur.
-De bestuurders worden benoemd voor een door het bestuur vast te stellen aantal
zittingsjaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
-Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten
behoeve van de stichting.
Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
-Jaarbegroting:
Jaarlijks wordt de begroting door het bestuur opgesteld
-Financiële verantwoording (per jaar):
Na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester de jaarstukken
opgemaakt, waarmee verantwoording wordt afgelegd bij het bestuur. Onderdeel van
de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, projectverantwoordingen,
welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag

3 Beheer

3.1 Vermogen van de instelling
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten
zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige
onkostendeclaraties. De bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij
door de stichting worden ontvangen.

3.2 Beschrijving administratieve organisatie
1. De verantwoording voor de financiële werkzaamheden ligt bij de penningmeester van
Vrienden van Meerzoo.
2. Alle financiële werkzaamheden voor vrienden van Meerzoo worden uitgevoerd,
gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester.
3. De financiële werkzaamheden van vrienden van Meerzoo omvatten o.a.:
-alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de financiële
administratie
-het onderhouden en beheren van bankrekeningen
-het onderhouden van contacten met bankinstellingen
-het onderhouden van contacten met financiële instellingen (o.a. belastingdienst,
ANBI, SVB en AON)
-het samenstellen van periodieke financiële rapportage
-het samenstellen van de jaarrekening